Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne w naszej szkole pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o różnych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

  • wspomaganie dzieci w rozwoju różnorodnych uzdolnień,

  • budowanie systemu wartości, żeby dzieci potrafiły odróżnić, co jest dobre a co złe,

  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,

  • rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

  • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym,

  • podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

Dzieci w oddziałach przedszkolnych mają do dyspozycji przestronne sale lekcyjne dostosowane do ich wieku i rozwoju, wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz 2 tablice multimedialne, kącik do zabaw ruchowych, zaplecze sanitarne oraz szatnie. Najmłodsi mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz świetlicy.

ZAPRASZAMY

       1 2 3 4 5 6 7 8 9