Klasy I-III

edukacja

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASY I-III

Pierwszy etap kształcenia jest niezmiernie ważny dla każdego dziecka. Jest to okres wzmożonego rozwoju i kształtowania się podstawowych umiejętności: czytania, pisania iliczenia.

W Szkole Podstawowej nr 9 zapewniamy dziecku w młodszym wieku szkolnym taką organizację pracy, aby każdy uczeń mógł samodzielnie i w sposób twórczy odkrywać świat i zdobywać operatywną wiedzę:

 • umożliwiamy harmonijny rozwój osobowości w sferach: intelektualnej, fizycznej, psychicznej i moralnej.
 • stosujemy nowoczesne i aktywne metody nauczania dostosowane do indywidualnych potrzebkażdego dziecka,
 • wychowujemy w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości chrześcijańskich,
 • umacniamy wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu,
 • pomagamy w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie,
 • stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności i kreatywności
 • rozwijamy różnorodne zdolności i zainteresowania, odkrywamy talenty,
 • uczymy rozwiązywania problemów, sytuacji konfliktowych i podejmowania decyzji,
 • wdrażamy do czynnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły oraz godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • wspólne z rodzicami śledzimyi analizujemy wymierne postępy każdego dziecka
 • w nauce,
 • wspieramy uczniów zdolnych oraz tych, którzy mają trudności w nauce,
 • stawiamy uczniom rzetelne wymagania dostosowane do ich indywidualnych możliwości,
 • umożliwiamy im zdobycie umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie. 

edukacja2

Przewodnicząca zespołu Edukacji wczesnoszkolnej
mgr Urszula Ogonowska

Dojrzałość szkolna dziecka,
czyli co dziecko powinno umieć i wiedzieć przed pójściem do szkoły?

klasy1

Każdy rodzic powinien mieć pewność, że jego dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Szkoła to początek nowego, bardzo ważnego etapu w życiu dziecka. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. By dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Czym jest dojrzałość szkolna?

Definicje dojrzałości szkolnej:

Wg. definicji Stefana Szumana za dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej uważa się dziecko, które osiągnęło taki stopień rozwoju umysłowego, społeczno – moralnego oraz fizycznego, jaki umożliwi mu przystosowanie do wymagań szkoły oraz kontynuowanie z powodzeniem nauki w klasie pierwszej. Dziecko, które osiąga powodzenie w nauce jest wrażliwe i podatne na systematyczną naukę szkolną. Wrażliwość na naukę szkolną przejawia się przede wszystkim w zainteresowaniu dziecka szkołą i wiadomościami oraz umiejętnościami, jakie może sobie tam przyswoić. Fakt, że dziecko chętnie chodzi do szkoły i chce się uczyć, jest jednym ze sprawdzianów dostatecznego stopnia owej wrażliwości. Podatność na nauczanie i wychowanie w szkole polega na tym, że to, czego dziecko się uczy, jest dla niego przystępne i zrozumiałe. Wskaźnikiem podatności jest również umiejętność podporządkowania się wymaganiom nauczyciela i regulaminu szkolnego oraz zdolność do harmonijnego współdziałania z rówieśnikami.

klasy2

Na dojrzałość szkolną dziecka składają się nie tylko konkretne umiejętności, które opanowało / umiejętność koncentracji, skupienia uwagi, rozmawiania, odpowiadania na pytania, reagowania na zakazy i nakazy/. Dziecko dojrzałe do nauki w szkole powinno rozumieć obowiązujące je normy oraz za co jest nagradzane lub karane. Zdarza się, iż dziecko o wysokim poziomie rozwoju intelektualnego nie daje sobie rady z nauką i obowiązkami, ponieważ nie osiągnęło dojrzałości emocjonalnej.

Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na usamodzielnienie dziecka, budzenie wiary we własne siły i możliwości, motywację do nauki oraz na pozytywny stosunek dziecka do obowiązków. Kształcenie charakteru jest równie ważne jak i rozwijanie intelektu. Należy ukierunkować i wesprzeć rozwój dziecka w taki sposób, by ułatwić mu osiągnięcie dojrzałości lub wyrównywać braki , które zauważymy.

Kryteria dojrzałości szkolnej:

 • umiejętność koncentracji, skupienia uwagi
 • prowadzenie rozmowy „na temat”
 • odpowiadanie na pytania
 • reagowanie na zakazy i nakazy
 • rozumienie obowiązujących norm /za co jest nagradzane i karane/
 • rozumienie i stosowanie norm społecznych /ogólnie akceptowanych/
 • używanie zwrotów grzecznościowych
 • umiejętność dzielenia się
 • umiejętność ustępowania
 • udzielenie z własnej woli pomocy osobie w potrzebie.

Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu.

klasy3

Dziecko dojrzałe społecznie prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłym, potrafi współżyć w zespole, przestrzegać reguł życia w zbiorowości, przestrzegać zawartych umów. Charakteryzuje go zdyscyplinowanie, obowiązkowość, samodzielność.

 

klasy4klasy5

 

 

Dojrzałość fizyczna to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka. Długotrwałe choroby, defekty fizyczne i inne dolegliwości organizmu utrudniają pracę szkolną dziecka. Dziecko szkolne dysponować musi odpowiednim zasobem sił fizycznych i odpornością na zmęczenie.

klasy6

Dojrzałość emocjonalna to zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, to odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich. Uczeń dojrzały emocjonalnie odczuwa więź ze swoją grupą, z klasą, z panią.

 

Pamiętajmy!

 • Dziecko wychowują rodzice- szkoła pełni rolę wspierającą.
 • W szkole uczą się dzieci nie rodzice- nie wyręczajmy dziecka w obowiązkach szkolnych.
 • Każde dziecko powinno być wesołe, radosne i szczęśliwe.

 


Opracowała mgr Urszula Ogonowska
na podstawie literatury:

 • Wilgocka – Okoń B. Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego,
 • Wilgocka – Okoń B. Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko,
 • Żebrowska -Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży.